Promujemy świadome wychowanie.

Social Media

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla serwisu www.filozofiabrzdaca.pl

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, a więc każdej osoby korzystającej z serwisu www.filozofiabrzdąca.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Aleksandrę Bronowicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Filozofia Brzdąca – Aleksandra Bronowicka z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 193 o nadanym numerze NIP: 1133035854 oraz REGON: 389256198, zwaną dalej także „Administratorem”.

 

Niniejsza polityka prywatności określa obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Usługobiorcach a także ma na celu zapewnienie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu na najwyższym poziomie, nie niższym niż w sposób odpowiadający standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30).

 

Administrator informuje, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające osobom korzystającym z Serwisu na bezpośrednie przełączenie do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie ma wpływu na politykę prywatności prowadzoną przez administratorów tych stron internetowych oraz wykorzystywania plików cookies. Administrator rekomenduje zapoznanie się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności i plików cookies przed skorzystaniem z innych stron internetowych. W razie  braku polityki prywatności i plików cookies rekomendowane jest skontaktowanie się z podmiotem odpowiedzialnym za redakcję danej strony internetowej celem uzyskania informacji na ten temat.

 

1. Dane Administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Aleksandra Bronowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Filozofia Brzdąca – Aleksandra Bronowicka z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 193 o nadanym numerze NIP: 1133035854 oraz REGON: 389256198

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adres: kontakt@filozofiabrzdaca.pl.

 

2. Cele i podstawy przetwarzanych danych osobowych:

W celu świadczenia na Państwa rzecz usług określonych w Serwisie, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem i jedynie w zakresie niezbędnym.

 

Poniżej wskazujemy wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.

 

W celu wykonania usługi pośrednictwa pomiędzy osobami chętnymi do świadczenia (Ciocia brzdąca) i skorzystania z usług świadczonych przez Serwis (Rodzice)  przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, informacje o wykształceniu, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

 

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe, jak imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane), adres e-mail, adres (jeżeli zostanie podany jako adres, na który należy wysłać odpowiedź na reklamację).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku podania przez Pana/Panią swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, informacje o wykształceniu, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny., uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w usłudze newsletter, jeżeli ta usługa została uruchomiona w Serwisie przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia przetwarzamy takie dane jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu wystawienia faktury lub paragonu i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak imię nazwisko i adres e-mail z uwagi na nałożone przez RODO obowiązki informacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak imię i nazwisko, lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania, numer NIP lub PESEL, adres e-mail, IP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami w tym klientów i osób trzecich.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda.

 

W celu analitycznym (dotyczącym badania i analizowania aktywności w Serwisie przetwarzamy takie dane jak data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz, IP 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, które są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

3. Cookies:

W Serwisie, podobnie jak inne podmioty, wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Mogą one być odczytywane przez nasz system lub systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

 

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji w Serwisie, m.in.:

a) mają wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Serwis działał sprawnie i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych. Korzystanie z funkcji dostępnych w Serwisie jest między innymi możliwe dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie,
b) stan sesji – w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony odwiedzają najczęściej. Umożliwiają także identyfikację błędów. Pliki cookies „stan sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu.
c) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, co pozwala na ulepszanie Serwisu i dostosowania jej działania do preferencji użytkowników,
d) pełnią funkcję uwierzytelniającą.

 

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, wobec czego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

 

Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani wykorzystywania cookies przy przeglądaniu Serwisu, może Pan/Pani zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej i całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Dokonanie zmiany ustawień może jednak spowodować dość poważne utrudnienia w korzystaniu z pełnej funkcjonalności Serwisu. 

 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

4. Google Analytics:

 

Serwis korzysta również z usługi Google Analytics, firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli aktywowano na tej stronie anonimizację IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. 

 

W imieniu operatora tej strony internetowej, Google korzystał będzie z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

 

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę (plug-in) do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszego Serwisu i regularnie go ulepszać. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania i usprawnienia formy i zakresu oferowanych przez Serwis usług. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

Podajemy również informacje co do podmiotu właściwego w powyższym zakresie – Informacja o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html

omówienie ochrony danych:  www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 

oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

5. Plugins (wtyczki).

 

Z naszym Serwisem zintegrowane mogą być następujące wtyczki do serwisków i portali społecznościowych. Wszystkie dane wprowadzone w ramach funkcji społecznościowych gromadzimy, aby móc udostępnić użytkownikom Serwisu te funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

a)Wtyczki portalu Facebook. 

 

Z serwisem mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).  W trakcie wizyty na naszym Serwisie poprzez uruchomienie przycisku wtyczki Facebook powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decyduje użytkownik poprzez podjęcie celowego działania. Administrator ani Serwis nie wchodzą w posiadanie danych osobowych przez takie działania.

 

Dodatkowo informujemy, iż każdorazowa interakcja z elementami Serwisu zintegrowanymi z komponentami Facebooka (wtyczki Facebooka), powoduje automatyczne zlecenie poprzez te komponenty przeglądarce internetowej systemu komputerowego osoby korzystającej wczytanie obrazów odpowiednich komponentów Facebooka

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook znajdą Państwo tutaj: www.de-de.facebook.com/policy.php 

oraz tutaj https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

b) Wtyczki Instagram

 

Z serwisem mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Instagram, którego operatorem jest spółka Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

 

W trakcie wizyty na naszym Serwisie poprzez uruchomienie przycisku wtyczki Instagram powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem/serwerami Instagram. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decyduje użytkownik poprzez podjęcie celowego działania. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. Dzięki tej integracji Instagram uzyskuje informację o tym, że w przeglądarce użytkownika została otwarta odpowiednia strona naszej witryny internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest tam zalogowany. Ta informacja (wraz z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera Instagrama w USA i tam zapisywana. 

 

Jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany na Instagramie, jego interakcja z wtyczką na Serwisie może zostać przyporządkowana bezpośrednio do jego konta na Instagramie. Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera Instagram i tam zapisana. Oprócz tego informacje są publikowane na profilu użytkownika na Instagramie i wyświetlane jego kontaktom. W przypadku braku zgody na przypisywanie zgromadzonych w trakcie wizyty na serwisie danych do swojego konta zaleca się uprzednie wylogowanie z Instagram lub zablokowanie wczytywanie wtyczek Instagram poprzez odpowiedni dodatek do przeglądarki (np. bloker skryptów) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Instagram znajdą Państwu tutaj:  https://help.instagram.com/155833707900388/

 

c) Wtyczki YouTube

 

Z Serwisem mogą być również zintegrowane wtyczki portalu internetowego YouTube. Operatorem YouTube jest spółka YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 

W przypadku aktywnej interakcji z zamieszczoną na naszym Serwisie wtyczką YouTube zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego połączenia do serwera YouTube przekazywana jest informacja o tym, którą z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, portal ten przyporządkowuje tę informację do osobistego konta danego użytkownika. W przypadku korzystania z wtyczki, np. kliknięcia na przycisk uruchamiający film, informacja ta jest także przyporządkowywana do konta użytkownika. 

 

W przypadku braku zgody na przypisywanie tych informacji do swojego konta należy przed wizytą na stronach Serwisu wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie YouTube oraz z innych kont użytkownika firm YouTube LCC i Google Inc. oraz usunięcie bądź zablokowanie odpowiednich wtyczek tych podmiotów. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych przez serwis YouTube (Google) znajdą Państwo tutaj:   www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

6. Zgoda na publikacje i przekazywanie danych osobowych

 

Jeśli zgłosili Państwo swoje dane do Serwisu jako osoba szukająca opieki dla dziecka lub osoba chętna do objęcia opieką dziecka, zostali Państwo (za Państwa zgodą) wpisani do naszej bazy danych jako „Rodzic” lub „Ciocia brzdąca”. Przekazane Serwisowi i Administratorowi dane będą przetwarzane i przekazywane  (Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, zdjęcie, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny i liczba dzieci, wyuczony zawód).

 

Nasze zobowiązanie i możliwość do tego rodzaju przetwarzania danych oraz okres przechowywania i zakaz przekazywania danych ze skutkiem na przyszłość wynikają z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

7. Prawo wycofania zgody:

 

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, wówczas w każdej chwili, według własnego uznania, może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

 

W celu dokonania czynności cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wyrażenie swojej woli poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@filozofiabrzdaca.pl.

 

Jednakże, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych przed momentem jej cofnięcia było dokonywane w sposób sprzeczny z prawem. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a odwołanie wyrażonej zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego przetwarzania.

 

Wycofanie udzielonej wcześniej zgody powoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcie z prowadzonych baz danych. 

 

8. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zarejestrowania się w systemie Serwisu i skorzystania ze świadczonych przez Serwis usług. 

 

Bez podania danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, nie jesteśmy w stanie skutecznie świadczyć usługi pośrednictwa pomiędzy Rodzicami a Ciociami brzdąców. 

 

9. Odbiorcy danych osobowych:

W świadczeniu na Państwa rzecz usług korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Dane te przekazujemy, o ile jest to konieczne, współpracującym z nami prawnikom, firmom księgowym, hostingowym, szkoleniowym, organizującym eventy, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dostawy naszych produktów, a także firmie ubezpieczeniowej – w przypadku wystąpienia szkody.

 

Niewykluczone, że może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane będziemy musieli przekazać innym podmiotom – czy to prywatnym czy publicznym, jednakże w tym zakresie pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie w zakresie jaki będzie niezbędny, a każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych przeanalizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, tak aby Państwa dane nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.

 

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw UE oraz do USA. Każdorazowo przekazanie danych odbywa się z zachowaniem najwyższej ostrożności i staranności.

 

 

11. Okres przetwarzania danych:

 

Państwa dane przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu i po upływie tego okresu dane te są nieodwracalnie usuwane lub niszczone.

 

 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
b) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
c) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych (jeśli takowe realizujemy),
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

Powyższe okresy wskazane w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych co jest spowodowane koniecznością usprawnienia procesu usuwania i niszczenia danych osobowych. Liczenie terminu dla każdej umowy z osobna byłoby związane z trudnościami organizacyjnymi praz technicznymi, jak również ze znaczącym nakładem finansowym. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia – sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

12. Uprawnienia podmiotów danych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Z uwagi na wypełnianie obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa, staramy się, aby korzystanie przez Państwa z przysługujących Państwu uprawnień było jak najbardziej uproszczone.

 

Wyjaśniając kwestie związane z prawem do wniesienia sprzeciwu, wskazujemy, iż w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o Państwa szczególną sytuację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy jednak możliwość odmowy uwzględnienia Państwa żądania w przypadku wykazania przez nas, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO, kontaktując się na adres kontakt@filozofiabrzdaca.pl.

 

13. Prawo do wniesienia skargi:

W przypadku stwierdzenia przez Państwa, że Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

14. Postanowienia końcowe:

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

O każdej zmianie wprowadzonej do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 04.09.2021 r.